Publications


202043. Yipeng Lun, Ziyu Zhan, Fuxing Gu, Pan Wang, Huakang Yu*, Zhiyuan Li

     Cavity mode manipulated by single gold nanoparticles.

      APL Photon.  5, 061304 (2020).


2019


42. Feng Liao#, Jiaxin Yu#, Zhaoqi Gu#, Zongyin Yang, Tawfique Hasan, Shuangyi Linghu, Jian Peng, Wei Fang, Songlin Zhuang, Min Gu, and Fuxing Gu*

     Enhancing monolayer photoluminescence on optical micro/nanofibers for low-threshold lasing.

      Science Advances.  5, eaax7398 (2019). (# denotes equal contribution authors)

41. Zongyin Yang, Tom Albrow-Owen, Hanxiao Cui, Jack Alexander-Webber, Fuxing Gu, Xiaomu Wang, Tien-Chun Wu, Minghua Zhuge, Calum Williams, Pan Wang, Anatoly V.Zayats, Weiwei Cai, Lun Dai, Stephan Hofmann, Mauro Overend, Limin Tong, Qing Yang, Zhipei Sun, and Tawfique Hasan*

     Single nanowire spectrometers.

      Science. 365, 1017 (2019) .

40. Tian Tian, Bin Cai*, Qingqing Cheng, Cheng Fan, Yanyan Wang, Gongjie Xu, Fuxing Gu, Feng Liao, Okihiro Sugihara, Eiji Hase, and Takeshi Yasui. 

     One-drop self-assembly of ultra-fine second-order organic nonlinear optical crystal nanowires.

      Nanoscale Res. Lett. 14, 269 (2019).

39. Saima Ubaid, Feng Liao, Tao Guo, Zhaoqi Gu, Shuangyi LingHu, Yanna Ma, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu*

     Direct single-mode lasing in polymer microbottle resonators through surface destruction.

      Chin. Opt. Lett. 17, 121401 (2019).

 

2018


38. Yunyuan Zhang, Huakang Yu*, Xiangke Wang, Wanling Wu, Fuxing Gu, and Zhiyuan Li*

     Theoretical analysis of optical force density distribution inside subwavelength-diameter optical fibers.

      Chin. Phys. B. 27, 104210 (2018).

37. Saima Ubaid, Feng Liao, Shuangyi LingHu, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu*

     Electrospun polymer bottle microresonators for stretchable single-mode lasing devices.

      Opt. Lett. 43, 3128 (2018).

36. Jiaxin Yu, Fang Liu, Zhaoqi Gu, Fuxing Gu* and Songlin Zhuang

     Efficient higher-order nonlinear optical effects in CdSe nanowaveguides.

      Opt. Express 26, 6880 (2018).

35. Feng Liao, Yu Wang, Tao Peng, Jian Peng, Zhaoqi Gu, Huakang Yu*, Tao Chen*, Jiaxin Yu, Fuxing Gu*

     Highly efficient nonlinear optical conversion in waveguiding GaSe nanoribbons with pump pulses down to a Femto-Joule level.

      Adv. Optical Mater 6, 1701012 (2018). (Selected as Back Cover)

 

2017


34. Fuming Xie, Ni Yao, Wei Fang, Haifeng Wang, and Fuxing Gu* and Songlin Zhuang

     Single-mode lasing via loss engineering in fiber-taper coupled polymer bottle microresonators.

      Photonics Research 5, B29 (2017)

 

 

33. Jiaxin Yu, Feng Liao, Fang Liu,  Fuxing Gu* and Heping Zeng*

      “Surface-enhanced fluorescence in metal nanoparticle-doped polymer nanofibers via waveguiding excitation.”

       Appl. Phys. Lett. 110, 163101 (2017).

32.  Fuxing Gu*, Fuming Xie, Xing Lin, Shuangyi LingHu, Wei Fang, Heping Zeng*, Limin Tong and Songlin Zhuang*

      “Single whispering-gallery-mode lasing in polymer bottle microresonators via spatial pump engineering.”

      Light: Science & Applications 6, e17061 (2017).

      Highlighted by News and Views in Light: Science & Applications (2017) 6, e17102; doi:10.1038/lsa.2017.102

2016


31.  Fuxing Gu*, Hongbin Cui, Feng Liao, Xing Lin, Haifeng Wang, and Heping Zeng*

      “Mode tailoring in subwavelength-dimensional semiconductor micronanowaveguides by coupling optical microfibers.”

      Opt. Express 24, 23361 (2016).

30.  Jiajia Zhou, Fuxing Gu, Xiaofeng Liu, and Jianrong Qiu*

     “Enhanced Multiphoton Upconversion in Single Nanowires by Waveguiding Excitation.”

       Adv. Optical Mater. 4, 1174 (2016).

29.  Jiaxin Yu, Feng Liao, Fuxing Gu*, and Heping Zeng*

       “Frequency-resolved optical gating measurement of ultrashort pulses by using single nanowire.”

       Sci. Rep. 6, 33181 (2016).

2015


28.  Li Zhang,Guoqing Wu, Fuxing Gu*,and Heping Zeng*

      “Single MoO3 nanoribbon waveguides: good building blocks as elements and interconnects for nanophotonic applications.”

       Sci. Rep. 5, 17388 (2015).

27.  Fuxing Gu*, Li Zhang, Yingbin Zhu*, and Heping Zeng*

       “Free-space coupling of nanoantennas and whispering-gallery microcavities with narrowed linewidth and enhanced sensitivity.”

       Laser Photon. Rev. 9, 682 (2015). (Selected as Back Cover)26.  Xi Wu, Fuxing Gu*, and Heping Zeng*

       “Palladium-coated silica microfiber knots for enhanced hydrogen sensing.”

         IEEE Photon. Technol. Lett. 27, 1228 (2015).

25.  Fuxing Gu, Guoqing Wu, and Heping Zeng*

      “Hybrid photon-plasmon Mach-Zehnder interferometers for high-sensitive hydrogen sensing.”

         Nanoscale 7, 924 (2015).


24.  Fuxing Gu*, Guoqing Wu, Li Zhang, and Heping Zeng

       “Above-bandgap surface-emitting frequency conversion in semiconductor nanoribbons with ultralow continuous-wave pump power.”

        IEEE J. Sel. Top. Quant. 21, 7600106 (2015).


2014


23.  Fuxing Gu, Li Zhang, Guoqing Wu, Y. B. Zhu, Heping Zeng*

       “Sub-bandgap transverse frequency conversion in semiconductor nano-waveguides.”

         Nanoscale 6, 12371 (2014).


22.  Fuxing Gu, Heping Zeng*, Yingbin Zhu, Qing Yang, L. K. Ang, and Songlin Zhuang

       “Single-crystal Pd and its alloy nanowires for plasmon propagation and highly sensitive hydrogen detection.”

         Adv. Optical Mater. 2, 189 (2014).

        Highlighted by Materials Views China (http://www.materialsviewschina.com/2014/03/ba-na-mi-xian-biao-mian-deng-li-ji-yuan-xing-chuan-gan-qi/)。


2013


21.  Fuxing Gu, Heping Zeng*, Limin Tong*, and Songlin Zhuang

       “Metal single-nanowire plasmonic sensors.”

         Opt. Lett. 38, 1826 (2013)

20.  Fuxing Gu, Huakang Yu, Wei Fang, Limin Tong*

       “Nanoimprinted polymer micro nanofiber Bragg gratings for high-sensitive strain sensing.”

         IEEE Photon. Technol. Lett. 25, 22 (2013).19.  Yize Lu, Fuxing Gu, Chao Meng, Huakang Yu, Yaoguang Ma, Wei Fang*,and Limin Tong

       “Multicolour laser from a single bandgap-graded CdSSe alloy nanoribbon.”

        Opt. Express 21, 22314 (2013).

2012


18.  Fuxing Gu, Huakang Yu, Wei Fang*, and Limin Tong*

       “Low-threshold supercontinuum generation in semiconductor nanoribbons by continuous-wave pumping.”

         Opt. Express 20, 8667 (2012).


 

2011


17.  Huakang Yu, Wei Fang*, Fuxing Gu, Min Qiu, Zongyin Yang, and Limin Tong*

       “Longitudinal Lorentz force on a subwavelength-diameter optical fiber.”

         Phys. Rev. A 83, 053830 (2011).

16.  Pan Wang, Fuxing Gu, Lei Zhang, and Limin Tong*

       “Polymer microfiber rings for high-sensitivity optical humidity sensing.”

         Appl. Opt. 50, G7 (2011).

15.  Yao Xiao, Chao Meng, Pan Wang, Yu Ye, Huakang Yu, Shanshan Wang, Fuxing Gu, Lun Dai, Limin Tong*

        “Single-nanowire single-mode Laser.”

         Nano Lett. 11, 1122 (2011).

14.  Fuxing Gu, Huakang Yu, Wei Fang, and Limin Tong*

       “Broad spectral response in composition-graded CdSSe single nanowires via waveguiding excitation.”

         Appl. Phys. Lett. 99, 181111 (2011).

13.  Fuxing Gu, Lei Zhang, Huakang Yu, Wei Fang, Jiming Bao, and Limin Tong*

       “Large defect-induced sub-bandgap photoresponse in semiconductor nanowires via waveguiding excitation.”

         Nanotechnol. 22, 425201 (2011).

12.  Fuxing Gu, Pan Wang, Huakang Yu, Bing Guo, and Limin Tong*

       “Optical quenching of photoconductivity in CdSe single nanowires via waveguiding excitation.”

         Opt. Express 19, 10880 (2011).

11.  Fuxing Gu, Zongyin Yang, Huakang Yu, Jinyou Xu, Pan Wang, Limin Tong*, and Anlian Pan*

       “Spatial bandgap engineering along single alloy nanowires.”

         J. Am. Chem. Soc. 133, 2037 (2011).2010


10.  Fuxing Gu, Huakang Yu, Pan Wang, Zongyin Yang, Limin Tong*

       “Light-emitting polymer single nanofibers via waveguiding excitation.”

       ACS Nano 4, 5332 (2010).


 

9.  Pan Wang, Lei Zhang, Zongyin Yang, Fuxing Gu, Shanshan Wang, Qing Yang, and Limin Tong*

     “Fusion spliced microfiber closed-loop resonators.”

       IEEE Photon. Technol. Lett. 22, 1075 (2010).

2009


8.  Fuxing Gu, Xuefeng Yin, Huakang Yu, Pan Wang, and Limin Tong*

    “Polyaniline/polystyrene single-nanowire devices for highly selective optical detection of gas mixtures.”

       Opt. Express 17, 11230 (2009).

7.  Wei Dai, Qing Yang, Fuxing Gu, Limin Tong*

    “ZnO subwavelength wires for fast-response midinfrared detection.”

       Opt. Express 17, 21808 (2009). 

6.  Ye Ding, Qing Yang, Xin Guo, Shanshan Wang, Fuxing Gu, Jian Fu, Qing Wan, Jipeng Cheng, and Limin Tong*

     “Nanowires microfiber hybrid structure multicolor laser.”

       Opt. Express 23, 21813 (2009).

5.  Huakang Yu, Shanshan Wang, Jian Fu, Min Qiu, Yuhang Li, Fuxing Gu, and Limin Tong*

     “Modeling bending losses of optical nanofibers or nanowires.”

       Appl. Opt. 48, 4365 (2009).

2008


4.  Fuxing Gu, Lei Zhang, Xuefeng Yin, and Limin Tong*

     “Polymer single-nanowire optical sensors.”

       Nano Lett. 8, 2757 (2008).

       Highlighted by Nanoscale Res. Lett. (4: 94-95, (2008)) 及Nature China (doi:10.1038/nchina.2008.192)。


3.  Lei Zhang, Fuxing Gu, Jingyi Lou, Xuefeng Yin, and Limin Tong*

     “Fast detection of humidity with a subwavelength-diameter fiber taper coated with gelatin film.”

       Opt. Express 16, 13349 (2008).

2.  Lei Zhang, Fuxing Gu, Limin Tong*, and Xuefeng Yin*

     “Simple and cost-effective fabrication of two-dimensional plasticnanochannels from silica nanowire templates.”

       Microfluid. Nanofluid. 5, 727 (2008).

1.  Qing Yang, Xiaoshun Jiang, Fuxing Gu, Zhe Ma, Jiangyang Zhang, Limin Tong*

     “Polymer micro or nanofibers for optical device applications.”

       J. Appl. Polym. Sci. 110, 1080 (2008).


© 2017 University of Shanghai for Science and Technology

地址:上海市杨浦区军工路580号  邮编:200093